Jaarverslag 2017

Requiem van Theresienstadt
Stemmen van Verzet
Jaarverslag 2017
Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet
Jaarverslag van de secretaris 2017

De Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet (hierna: de Stichting) werd op 3 juli 2014 opgericht.

Doel
In de Statuten wordt het doel van de Stichting als volgt omschreven:
a. Het door educatie bijdragen aan voortdurende herinnering aan – en herdenking van het lijden in de Tweede Wereldoorlog;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting wil haar doel – onder meer – bereiken door:
a. het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Guiseppe Verdi zoals dat zeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt;
b. het rond gemelde uitvoering organiseren van een breed meerdaags programma van herdenking en educatie.

Het bestuur
Julie-Marthe Cohen, voorzitter
Caroline Godfried, secretaris
Rudie Cortissos, penningmeester
Josine Spier, lid

Het bestuur vergaderde in 2017 op 2 februari, 25 augustus, 7 november.

Dit jaar werden enkele pogingen ondernomen om andere organisaties te interesseren voor uitvoering van het Requiem van Theresienstadt. Al deze pogingen strandden helaas door gebrek aan financiën bij de verschillende partijen.

Website www.stemmenvanverzet.nl.
Deze bleef onveranderd.