Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING STICHTING REQUIEM VAN THERESIENSTADT: STEMMEN VAN VERZET

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle vormen van de verwerking van persoonsgegevens door Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet, gevestigd aan, Amstel 306-1, 1017 AN Amsterdam, hierna genoemd “Stichting”.

Onder persoonsgegevens, hierna genoemd “Persoonsgegevens” verstaat de Stichting alle informatie over een persoon, en ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen of te herleiden zijn naar een individu.

De Stichting kan Persoonsgegevens van een persoon, hierna genoemd “Betrokkene”, verwerken in het kader van de activiteiten die zij ontplooit in het kader van de organisatie van de muziekuitvoering van het Requiem van Theresienstadt en bijbehorende culturele en/of educatieve onderdelen. De Stichting draagt ervoor zorg dat de Persoonsgegevens die worden verstrekt of anderszins worden verkregen, vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd zoals is voorgeschreven door de toepasselijke wetgeving: de Algemene Verordening Persoonsgegevens, hierna genoemd “AVG”.

Minderjarigen

Indien een Betrokkene jonger is dan 16 jaar, dan zal de Stichting alleen zijn/haar Persoonsgegevens verwerken indien de ouders of wettelijke vertegenwoordigers na het lezen van deze Privacyverklaring daarvoor toestemming geven. Dit geldt alleen voor zover toestemming ook de grondslag is voor de verwerking. Met inachtneming van de beschikbare technologie spant de Stichting zich in om te controleren of de ouders of wettelijke vertegenwoordigers daadwerkelijk toestemming hebben gegeven voor de verwerking.

Details van verwerking

Hoe worden de Persoonsgegevens verkregen? Dit kan onder meer omdat deze:

 • door de betreffende Betrokkene op eigen initiatief – mondeling dan wel schriftelijk – zijn
  verstrekt, bijvoorbeeld via de website, via de door Stichting ingeschakelde derde partijen zoals een organisator, of via een ander aanmeldkanaal;
 • in het kader van de uitvoering van een overeenkomst zijn verkregen;
 • door derde partijen aan Stichting kenbaar zijn gemaakt, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfstransactie en/of schenking;
 • via openbare bronnen bekend zijn geworden.

  Welke Persoonsgegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam, adres en woonplaats;
 • contactgegevens zoals emailadres of telefoonnummer;
 • bankgegevens, factuurgegevens, BTW nummer, als dat nodig is om betalingen te verrichten;
 • geboortedatum, leeftijd, geslacht;
 • foto, gebruikersnaam, interesses en voorkeuren indien noodzakelijk voor het project;
 • surf-/klikgedrag op speciaal voor projecten gebruikte apps en/of websites, mits na voorafgaande toestemming via de (cookie) melding en/of pop up;
 • de actuele locatie via apps en/of websites, mits na voorafgaande toestemming via de (cookie) melding en/of pop up;
 • overige informatie, waaronder mogelijk bijzondere Persoonsgegevens, maar alleen als deze door de Betrokkene zelf worden aangeleverd en na voorafgaande toestemming.

De Stichting gebruikt niet altijd alle gegevens, alleen als dit nodig is voor het doeleinde waarvoor deze verwerkt wordt.

Doeleinden voor de verwerking zijn:

 • het vastleggen van de medewerking of deelname van een Betrokkene aan de muziekuitvoering en/of een ander project;
 • het verkrijgen van auteursrechtelijke toestemming voor het gebruik van een foto of een ander werk;
 • de uitvoering van een overeenkomst, bijv. een overeenkomst van opdracht, een deelnameovereenkomst, quitclaim en/of het leveren van bepaalde diensten;
 • promotionele doeleinden voor Stichting en/of haar diensten.

Waarborgen

De Stichting hanteert in overeenstemming met de AVG de juiste grondslag, te weten a. de uitvoering van de overeenkomst, b. toestemming, c. een gerechtvaardigd belang van Stichting (waarbij Stichting altijd haar belangen zal afwegen tegen de privacy belangen van de Betrokkene) of d. het naleven van een wettelijke verplichting.

De Stichting deelt de Persoonsgegevens alleen met andere partijen voor zover en waar nodig voor het doeleinde waarvoor ze verzameld worden. De Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met partijen met wie de Stichting voor zover vereist een verwerkersovereenkomst zal sluiten zodat de Persoonsgegevens worden beschermd en de naleving van de AVG wordt gewaarborgd. Als de Stichting de Persoonsgegevens deelt met een partij buiten de EU, dan zal zij met de ontvangende partij een standaardcontract aangaan dat is goedgekeurd door de Europese Commissie.

De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk.

De Stichting zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende organisatorische en technische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

Rechten van een Betrokkene

De Betrokkene heeft onder meer het recht om een verzoek te doen tot toegang en informatie tot, inzage in, rectificatie, beperking, verwijdering van zijn/haar Persoonsgegevens en/of intrekking van eerder gegeven toestemming, overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Een dergelijk verzoek kan worden ingediend via de contactgegevens zoals vermeld op de website.

De Betrokkene heeft tevens het recht om vragen en/of klachten in te dienen over de verwerking van zijn/haar Persoonsgegevens bij de Stichting en/of de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Stichting zal elk verzoek zo snel mogelijk en uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van het verzoek beantwoorden.

Er kunnen omstandigheden voordoen waarbij de Stichting aan het verzoek van de Betrokkene geen of geen volledige uitvoering kan geven. Bijvoorbeeld indien sprake is van wettelijke bewaartermijnen en/of op basis van de wettelijke excepties voor verwerking voor journalistieke doeleinden of ten behoeve van academische, artistieke of literaire uitdrukkingsvormen.

De Stichting neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op zijn/haar aanmelding en/of zijn/haar eigen Persoonsgegevens. Teneinde zeker te weten dat de Stichting de betreffende Persoonsgegevens aan de juiste persoon kan verstrekken, kan de Stichting ter verificatie de Betrokkene vragen om zich te legitimeren (middels het delen van alleen de strikt noodzakelijke ID/paspoortgegevens: met tenminste een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer).

Stichting behoudt zich het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen.

Indien er vragen en/of opmerkingen over de Privacyverklaring en/of over de verwerking van Persoonsgegevens dan kunnen deze worden gesteld via de contactgegevens op de website.

19 juli 2021