Jaarverslag 2016

Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet
Jaarverslag van de secretaris 2016

De Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet (hierna: de stichting) werd op 3 juli 2014 opgericht.

Doel
In de Statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven:
a. Het door educatie bijdragen aan voortdurende herinnering aan – en herdenking van het lijden in de Tweede Wereldoorlog;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting wil haar doel – onder meer – bereiken door:
a. het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Guiseppe Verdi zoals dat zeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt;
b. het rond gemelde uitvoering organiseren van een breed meerdaags programma van herdenking en educatie.

Het bestuur
Julie-Marthe Cohen, plaatsvervangend voorzitter
Caroline Godfried, secretaris
Josine Spier, plaatsvervangend penningmeester

Het bestuur vergaderde in 2016 op 13 januari, 20 maart, 9 oktober, 6 november.

Dhr. Rudie Cortissos zegde toe per april 2017 de bestuursfunctie van penningmeester op zich te nemen.

Financiering
Ten behoeve van sponsoring van het project werd getracht de ABN AMRO Kunst & Cultuur te interesseren. Alhoewel het project als ‘aangrijpend’ werd aangemerkt en ‘een kans van slagen verdient’, kon de ABN AMRO geen bijdrage leveren. Het project vond geen aansluiting bij het beleid, de budgetten en de richting die met sponsoring was ingeslagen door de bank.

Partner
Om het plan financieel meer levensvatbaar te maken werd gezocht naar een partner. Deze hoopte het bestuur te vinden in de Nationale Opera. Hen werd het plan overlegd, er was telefonisch contact, maar dit heeft in 2016 geen concreet resultaat gehad.

Website
De website die in 2015 nog was gekoppeld aan de website van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork werd zelfstandig, www.stemmenvanverzet.nl.

Documentaire
In 2015 was het idee ontstaan om een documentaire te maken bij de uitvoering van ‘Stemmen van Verzet’. Er werd contact gezocht met documentairemaakster Heddy Honigmann. Alhoewel zij aanvankelijk enthousiast was en er verschillende keren met haar gesproken is, moest zij uiteindelijk toch van het plan afzien.

Bestuur

Dhr. R. Cortissos zegde toe per januari 2017 de bestuursfunctie van penningmeester op zich te nemen.

Het bestuur vergaderde in 2016 op 13 januari, 20 maart, 9 oktober, 6 november.

Voor het verslag van de financiën van de stichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2015-2016.