Balans 31 december 2015

Stichting Requiem van Theresienstadt “Stemmen van Verzet”
3 januari 2016 Amsterdam

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIEF 2015

VLOTTENDE ACTIVA Liquide middelen € 343

TOTAAL € 343

PASSIEF VERMOGEN
Per 31 december 2015 € 325

Te betalen bankkosten € 18

TOTAAL € 343

ALGEMEEN WAARDERINGSGRONDSLAGEN
De activa en passiva zijn tegen nominale waarde opgenomen.

“Stichting Requiem van Theresienstadt “Stemmen van Verzet”
3 januari 2016 Amsterdam

WINST- EN VERLIESREKENING 2014 – 2015

INKOMSTEN
Bijdragen € 11.000
Giften € 1.210
TOTAAL  12.210

UITGAVEN
Voorbereidingskosten 3 mei 2015 € 13.603
Oprichting, website, bestuur € 385
Bankkosten € 168
Omzetbelasting begrepen in uitgaven € -2.271
TOTAAL  11.885

VERMOGEN PER 31 DECEMBER 2015  325