Jaarverslag van de secretaris 2014-2015

Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet

Jaarverslag van de secretaris

De Stichting Requiem van Theresienstadt. Stemmen van Verzet (hierna: de stichting) werd op 3 juli 2014 opgericht. Dit jaarverslag beslaat derhalve de periode 3 juli 2014 t/m 31 december 2015.

In de Statuten wordt het doel van de stichting als volgt omschreven: a. Het door educatie bijdragen aan voortdurende herinnering aan – en herdenking van het lijden in de Tweede Wereldoorlog; b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting wil haar doel – onder meer – bereiken door:
a. het (doen) organiseren, produceren en uitvoeren van het Requiem van Guiseppe Verdi zoals dat zeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het concentratiekamp Theresienstadt;
b. het rond gemelde uitvoering organiseren van een breed meerdaags programma van herdenking en educatie.

Het bestuur:
Jacob Kohnstamm, voorzitter
Caroline Godfried, secretaris
Jacques Noach, penningmeester
Julie-Marthe Cohen, lid
Ellen van der Waerden, lid

Het bestuur vergaderde in 2014 op 16 mei, 13 juni, 18 juli, 22 augustus, 19 september en 11 november. In 2015 kwam het bestuur bijeen op 13 januari en 25 november. Tussendoor was er veelvuldig telefonisch en email-contact.

De stichting heeft in 2014 geprobeerd een uitvoering van het concert-drama Defiant Requiem: Verdi at Terezín te realiseren. Dit concert vertelt het verhaal van de gevangenen in het concentratiekamp Theresienstadt die in 1943 en 1944 Verdi’s Requiem zestien keer uitvoerden als een daad van verzet tegen de Duitse bezetter. Het concert was gepland op 3 mei 2015, exact 70 jaar geleden dat het kamp werd overgedragen aan het Rode Kruis. De stichting werkte samen met de Defiant Requiem Foundation (Washington), de stichting achter de uitvoering van het Defiant Requiem. Vanaf het begin was het de bedoeling dat de uitvoering van het Defiant Requiem gratis toegankelijk zou zijn voor een groot publiek en zou plaatsvinden in of nabij de oude Jodenbuurt in Amsterdam.

Het concert zou worden uitgevoerd onder leiding van schepper/dirigent Murry Sidlin, door het Toonkunstkoor Amsterdam en het European Union Youth Orchestra. Ook de solisten Kelly God (sopraan), Barbara Kozelj (mezzo-sopraan), André Post (tenor) en Jaco Huijpen (bas) hadden hun medewerking toegezegd.

Bij diverse organisaties en particulieren bleek groot enthousiasme voor het doel en de boodschap van de stichting, o.a.: – de Gemeente Amsterdam verleende, na instemming van de buurtcommissie van het Amstelveld, toestemming voor de uitvoering van het concert op 3 mei 2015 op het Amstelveld. – de NOS wilde het concert ’s avonds uitzenden op de nationale televisie en rekende op 300.000 kijkers. Een korte introductiefilm over de achtergronden van het concert zou aan de uitzending voorafgaan.

Om de nodige financiën bij elkaar te krijgen en het contact met de uitvoerenden te onderhouden werd een projectleider (George Mutsaerts) aangetrokken. Er werd een brochure gemaakt, ontworpen door grafisch vormgever Victor Levie, met informatie over het concert en de uitvoerenden. Particulieren werden benaderd en bij verschillende fondsen werd, tevergeefs, een subsidieaanvraag gedaan. De afwijzing door het V-fonds is daarbij van beslissende betekenis geweest. Om alsnog de financiering extra kracht bij te zetten werd een tweede fondsenwerver (Theo Kemperman) aangetrokken. Bij het uitblijven van substantiële subsidies werd in november 2014 besloten de uitvoering van het Defiant Requiem uit te stellen.

In januari 2015 is het project geëvalueerd en werden als belangrijkste struikelblokken genoemd: 1) voor het realiseren van een ambitieus project als het onze is aanzienlijk meer tijd nodig; 2) de boodschap van het project was niet eenduidig en helder genoeg.

In 2015 is het bestuur bezig geweest te onderzoeken op welke wijze het project alsnog gerealiseerd kan worden. Op aanbeveling van de artistiek directeur van Brava TV wordt nu ook gekeken of het maken van een film/documentaire waarin de uitvoering en de achtergronden van het Defiant Requiem centraal staan, meer potentie heeft. Het bestuur zal in elk geval actief blijven streven naar een uitvoering van het Defiant Requiem, bij voorkeur in samenwerking met een andere organisatie/producent.

Voor het verslag van de financiën van de stichting verwijzen wij naar de jaarrekening 2014-2015.