Beleidsplan

Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet
Beleidsplan
Amsterdam, juli 2019

Vooraf:

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet. Het plan omvat een overzicht van het werk dat de stichting doet, de manier waarop de stichting geld werft, het beheer van het vermogen van de stichting, de bevoegdheden van het bestuur en de besteding van het vermogen van de stichting.

Het plan is opgesteld in het kader van de ANBI regeling en zal tweejaarlijks worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting,
Julie-Marthe Cohen, voorzitter
Juli 2019

Beleidsplan van de Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet die statutair gevestigd is te Amsterdam, Amstel 306-I 1017 AN

Inhoudsopgave:

  1. Het werk dat de stichting doet
  2. De manier waarop de stichting het concert organiseert
  3. De manier waarop de Stichting haar inkomsten verwerft
  4. Beheer van het vermogen van de Stichting
  5. De bevoegdheden van het bestuur van de Stichting
  6. Educatief kader

1. Het werk dat de stichting doet

De Stichting Requiem van Theresienstadt: Stemmen van Verzet is op 3 juli 2014 opgericht om door educatie bij te dragen aan voortdurende herinnering aan en herdenken van het lijden in de Tweede Wereldoorlog. Dit doet de Stichting door:
1) het organiseren, produceren en uitvoeren van een concert-drama in de Beurs van Berlage te Amsterdam, gebaseerd op het Requiem van Giuseppe Verdi zoals dat vijfenzeventig jaar geleden werd uitgevoerd in het kamp Theresienstadt;
2) het bijdragen aan het educatieve programma van het Nationaal Comité 4 en 5 mei in de tweede helft van 2019 en in 2020.

Herinnering en herdenking blijven noodzakelijk: juist in deze tijd, waarin op verschillende plaatsen in de wereld oorlogen worden gevoerd en mensenrechten worden geschonden, is de boodschap van Requiem van Theresienstadt: Stemmen van verzet actueel en van grote betekenis.

De Stichting werkt samen met de Defiant Requiem Foundation, de stichting achter de uitvoering van Defiant Requiem: Verdi at Terezín: een concert-drama dat het verhaal vertelt over de gevangenen die in 1943 en 1944 Verdi’s Requiem zestien keer uitvoerden als een daad van verzet tegen de Duitse bezetter.

Het concert-drama wordt uitgevoerd onder leiding van schepper/dirigent Murry Sidlin, door: Mariangela Sicilia (sopraan), Caitlin Hulcup (mezzosopraan), Leonardo Capalbo (tenor), Gianluca Buratto (bas), het Nationaal Jeugd Orkest (120 personen) en het Nederlands Concertkoor (75 personen).

Het inzetten van de jonge vocalisten en het Nationaal Jeugd Orkest is niet toevallig: het symboliseert de verbinding tussen generaties en geeft de boodschap enorme kracht. Het verhaal dat nooit meer vergeten mag worden, wordt doorgeven aan de jongere generaties.

2. Concert-drama en bijbehorend programma

De Stichting werkt samen met de Defiant Requiem Foundation (defiantrequiem.org) en Amsterdam Conference Centre Beurs van Berlage (beursvanberlage.com) voor de uitvoering van het concert-drama.

De Stichting levert een bijdrage aan de Vrijheid-Express, waarbij jonge musici met hun instrumenten een verband leggen tussen muziek en oorlog en vrijheid in een aantal van de veertien touringcars die van 4 april tot en met 5 mei 2020 door het hele land zullen trekken.

3. De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit:

subsidies en donaties;
schenkingen, erfstellingen en legaten;
alle andere verkrijgingen en baten.

4. Het beheer van het vermogen van de Stichting

Het beheer van het vermogen van de stichting wordt gedaan door het bestuur van de Stichting dat uit vier leden bestaat.

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen.

Als rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde van uitstaande banksaldi.

5. Bevoegdheden van het bestuur van de Stichting

Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Julie-Marthe Cohen
Secretaris: Caroline Godfried
Penningmeester: Henk Toorman
Lid: Roel Schoonveld

6. Educatief kader

Het concert-drama zal gerealiseerd worden in het kader van de ‘Viering van 75 jaar Vrijheid’, die in de tweede helft van 2019 en in 2020 zal plaatsvinden in de vorm van talloze evenementen.  Waar mogelijk sluit het project aan bij activiteiten die door het Nationaal Comité 4 en 5 mei en door andere instellingen georganiseerd worden in het kader van de viering. Zo zal de Stichting een bijdrage leveren aan de Vrijheid-Express: jonge musici zullen met hun instrumenten een verband leggen tussen muziek en oorlog en vrijheid in een aantal van de veertien touringcars die van 4 april tot en met 5 mei door het hele land zullen trekken en bij scholen, buurthuizen, stads- en dorpspleinen een stop zullen maken om een podium te bieden aan personen die verhalen vertellen over oorlog en vrijheid.

De Stichting hecht grote waarde aan het overbrengen van de boodschap van het project aan de jonge generatie(s). Om die reden zal zij een grote groep jongeren tussen de 12 en 18 jaar uitnodigen om het concert-drama kosteloos te komen bijwonen.